അദ്ര്‌ശ്യനായ കൂട്ടുകാരാ... നീയും ഞാനും തമ്മിൽ അറിയില്ല.. നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയും ഇല്ല. കാലതിന്റെ ഈ ഒഴുക്കിൽ ഈ തീരത്ത് ഞാനും നീയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്റെ ചിന്തയിലെ വിഷാംശം നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തളം കെട്ടാതിരിക്കട്ടേ. പറയാനുണ്ട് ഏറെ എങ്കിലും അതെല്ലാം കേൽക്കാൻ നീ എനിക്ക് ആരുമല്ല എന്ന ചിന്ത എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വാക്കുകളെ വീണ്ടും വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാനാണു. ഒരു നന്ദി വാക്കല്ലാതെ?

പ്രിയപ്പെട്ടവളേ.. ഇത് ഞാനാണ് .. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു മതിവരാത്ത നിന്റെ സ്വന്തം ... മഞ്ഞുതുള്ളി!

Thursday, April 10, 2014

നീ


Just-For-You.jpg

ഈ ലോകം നശ്വരമാണ്...
വൃക്ഷങ്ങൾ അതിവേഗം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു...
ഈ ഇരുട്ടിന്റെ ദൈർഘം കൂടിയിരിക്കുന്നു...
പക്ഷെ നീ എന്റെ ചാരത്തുണ്ട്
അതു മാത്രം മതി എനിക്കിന്നു...

ഈ ലോകം നശ്വരമാണ്...
എന്നിൽ വക്കുകൾക്ക് ക്ഷാമം വരുമ്പോൾ...
കണ്ണുനീർ  അതിവേഗം ഒഴുകുന്നു...
പക്ഷെ നീ എന്റെ നെഞ്ചിൽ പടർന്നിട്ടുണ്ട്...
അതു മാത്രം മതി എനിക്കിന്നു..

ഈ ലോകം നശ്വരമാണ്...
ഓർമ്മകളാകുന്ന കടൽ പിന്നെയും എന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു..
നീ എന്ന തീരത്തേക്കുള്ള തിരകൾ എനിക്കിന്നു-
വലുതാണു അടുക്കാനാകുന്നതിലും അധികം!!
പക്ഷെ നീ തന്ന ചുംബനങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവൻ തരുന്നുണ്ട്
അതു മാത്രം മതി എനിക്കിന്നു..

ഞാൻ എരിഞ്ഞു തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു...
എന്റെ ആകാശത്തിനിന്നു നീല നിറമില്ല..
ഒഴുക്കാൻ ഇനി കണ്ണുനീരും ഇല്ല!!!
പിന്നെ, ഇപ്പോൾ നീ എന്റെ സ്വന്തവും അല്ല!!


പക്ഷെ..,ഞാൻ കരുതി നീ എന്റേതാണെന്നു!!!

2 comments:

ajith said...

നീയും ഞാനും നശ്വരമായ ഈ ലോകവും.

Anurag said...

Add post to this site also, its free http://sreedurgaolaketty.in/index.php

Post a Comment