അദ്ര്‌ശ്യനായ കൂട്ടുകാരാ... നീയും ഞാനും തമ്മിൽ അറിയില്ല.. നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയും ഇല്ല. കാലതിന്റെ ഈ ഒഴുക്കിൽ ഈ തീരത്ത് ഞാനും നീയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്റെ ചിന്തയിലെ വിഷാംശം നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തളം കെട്ടാതിരിക്കട്ടേ. പറയാനുണ്ട് ഏറെ എങ്കിലും അതെല്ലാം കേൽക്കാൻ നീ എനിക്ക് ആരുമല്ല എന്ന ചിന്ത എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വാക്കുകളെ വീണ്ടും വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാനാണു. ഒരു നന്ദി വാക്കല്ലാതെ?

പ്രിയപ്പെട്ടവളേ.. ഇത് ഞാനാണ് .. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു മതിവരാത്ത നിന്റെ സ്വന്തം ... മഞ്ഞുതുള്ളി!

Saturday, January 1, 2011

stay forever in my heart!!

But togetherness is not physical..
it is mental...
The heart speaks and not the body ...
and thats what binds everybody..

Let us accept this reality...
and retain our love and relationship fertility...
Let us enjoy and never part...
stay forever in my heart!!

Memories


Years passed with various reasons,
to avoid going to school in each and every season.
now it is my last year,
and I am full of fear,
what would I do after school?
Except school nothing else seems to be cool,
I think about it and feel depressed,
But then I keep my feelings suppressed.
Whatever happens
Deep memories will lie within.

At Last


At last, when all the summer shine
That warmed life's early hours is past,
Your loving fingers seek for mine
And hold them close-at last-at last!
Not oft the robin comes to build
Its nest upon the leafless bough
By autumn robbed, by winter chilled,-
But you, dear heart, you love me now.
Though there are shadows on my brow
And furrows on my cheek, in truth,-
The marks where Time's remorseless plough
Broke up the blooming sward of Youth,-
Though fled is every girlish grace

Pray For Me

In this Lonely World,
We rarely find Someone for Us,
For whom we feel that Special way,
The way that makes your Life sway,
With all new colors & new Beams,
Your mind gets enlightened with new Dreams,
If U haven't got that Special One,
Wait or Find, God had made for U One,
But if your have found her,
Always be round her,
Just give u'r Heart's voice some Words,
And show ur feelings with Real LOVE,
So work this way this Valentine,
Those who have found, Please pray to get me MINE

About Girls

They are beautiful or ugly,
But boyz make them feel cuddly.
They are sweet and mushy,
They are warm and cozy,
That's why guys get crazy.
They are heart broken,
But soft spoken,
They have soft and silky hair,
But not mustache or beard.
They wear pearls,
Thats all 'bout gurls.

Nothing was elegiac

Nothing was elegiac or nostalgic,
We threw time in the river as we threw bread
Crumbs to an inquisitive duck and so
Days entered evening with a sweeping gesture
Idly we talked of food and where to go…

This is the love I knew long ago
Before possession, passion and betrayl.

u R Only Mine

You came and chased the gloom away,
Banished the sadness of my heart...
The grief just fell away.
I saw you,
Looking the way you are,
and just love you,
The way you are.
My heart skipped so many beats,
kept time to happiness.
And sang in joy,
All because you came!
Life was worth living after all,
and all my problems looked so small.
Cheer filled in my soul,
And hope lit up my nights.
The promise of radiant joy.
Is almost too much to bear.
You don't need a poem
You don't need a quote
I can feel the rhyme
Even in those two lines that you wrote
For if they are words that belong to me
All the love that's behind it, is all I can see.
You don't need a confession
No outward show to back your feelings
For they may please the eye
But may not hold any meaning
You make me feel special, in your own little ways
Given me memories that will last for days.
The first time ever I talked to you,
I felt your heart so close to mine.
And I knew our joy would fill the earth,
and last till the end of time.

The firt time I saw your face,
your face, your face, your face.

http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Arikil%20Nee%20Varumenkil%20-%20Manchirath.mp3[/media] http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Maddi%20Jane%20-%20Jar%20of%20Hearts.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Tadap%20Tadap.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Unnodu%20Naan%20Iruntha.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/www.punchapaadam.com%20-%20Semonte%20Sangeerthanam%20-%20Oru%20Mazha%20Peythengil.MP3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Ente%20Suhra.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Safalmeeyathra.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Marakkumo%20neeyente%20mounaganam-KARUNYAM-1997.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/vigi_palkon_par.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Mazhathullikal.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/03%20-%20Parayuvan%20Aakathe.mp3