അദ്ര്‌ശ്യനായ കൂട്ടുകാരാ... നീയും ഞാനും തമ്മിൽ അറിയില്ല.. നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയും ഇല്ല. കാലതിന്റെ ഈ ഒഴുക്കിൽ ഈ തീരത്ത് ഞാനും നീയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്റെ ചിന്തയിലെ വിഷാംശം നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തളം കെട്ടാതിരിക്കട്ടേ. പറയാനുണ്ട് ഏറെ എങ്കിലും അതെല്ലാം കേൽക്കാൻ നീ എനിക്ക് ആരുമല്ല എന്ന ചിന്ത എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വാക്കുകളെ വീണ്ടും വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാനാണു. ഒരു നന്ദി വാക്കല്ലാതെ?

പ്രിയപ്പെട്ടവളേ.. ഇത് ഞാനാണ് .. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു മതിവരാത്ത നിന്റെ സ്വന്തം ... മഞ്ഞുതുള്ളി!

Saturday, January 1, 2011

The first time ever I talked to you,
I felt your heart so close to mine.
And I knew our joy would fill the earth,
and last till the end of time.

The firt time I saw your face,
your face, your face, your face.

http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Arikil%20Nee%20Varumenkil%20-%20Manchirath.mp3[/media] http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Maddi%20Jane%20-%20Jar%20of%20Hearts.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Tadap%20Tadap.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Unnodu%20Naan%20Iruntha.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/www.punchapaadam.com%20-%20Semonte%20Sangeerthanam%20-%20Oru%20Mazha%20Peythengil.MP3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Ente%20Suhra.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Safalmeeyathra.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Marakkumo%20neeyente%20mounaganam-KARUNYAM-1997.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/vigi_palkon_par.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/Mazhathullikal.mp3 http://www.fileden.com/files/2009/10/25/2619646/03%20-%20Parayuvan%20Aakathe.mp3

0 comments:

Post a Comment